Arquivos diarios: 06/03/2010

Feijóo Manstesoiras: a tesoirazos coa lingua

A X(J)unta Feijóo, segue empregando as súas tesoiras corta-linguas. E a minha séguena afiando…

A súa teima obsesiva coa fala, chega ao perigoso punto da extorsión e mesmo á ameaza. A mafia feijoista (ou feixista, como prefirades), está empregando tódalas súas armas pra aniquilar o galego. Agora é a quenda das oposicións…

Hai uns días o deputado do BNG Bieito Lobeira, leu unha carta da X(J)unta enviada aos concellos, co obxectivo de suprimir os exames de galego nos procesos de selección de persoal… O PP escudouse na nova Lei de Función Pública, que polo visto, permite substituír a proba de galego nas oposicións por un certificado oficial de conhecemento deste idioma… Outra lei antigalega.

Pregúntome unhas cousinhas… Se é unha misiva informativa, ¿por que omiten a parte da lei que enuncia que se poden realizar probas en galego?, e outra cousa, ¿onde queda o meu dereito coma cidadá a recibir atención da Administración nun dos idiomas oficiais da Galiza. Repito: nun dos idiomas oficiais da Galiza?…

Mais, se as cousas non podían cheirar peor… O asinante desas cartas de amor, non é outro que o director xeral da Administración Local, José Norberto Uzal Tresandi, tamén conhecido coma: candidato da Falange Española Independiente ás eleccións ao Parlamento Europeo en 1994. Un falanxista máis na Xunta…

Outro tesoirazo a nosa lingua, vén co anteproxecto da Lei do Comercio Interior de Galicia, que recolle a liberdade absoluta no emprego do idioma nos comercios…

O perfil de dereita dura e espanholista da nova Junta de Feijóo xa non ten máscaras nin vergonha… Medo dá tanto radicalismo xenófobo sen freo, que tan só nun ano, xa ten ao galego ben magoado. Ora que, máis medo dá o silencio informativo nestes temas. Silencio cómplice, pólvora das ideas rancias e miserables do des-goberno de Feijó09…

A mafia de Feijóo, xunto a Uzal e o senhor Roberto Varela ao fondo…

…………

La X(J)unta Feijóo, sigue empleando sus tijeras corta-lenguas. Y la mía la siguen afilando…

Su manía obsesiva con el idioma, llega al peligroso punto de la extorsión e incluso a la ameaza. La mafia feijoista (o fascista, como prefiráis), está empleando todas sus armas para aniquilar el gallego. Ahora es el turno de las oposiciones…

Hace unos días el diputado del BNG Bieito Lobeira, leyó una carta de la X(J)unta enviada a los ayuntamientos, con el objetivo de suprimir los exámenes de gallego en los procesos de selección de personal… El PP se escudó en la nueva Ley de Función Pública, que por lo visto, permite substituír la prueba de gallego en las oposiciones por un certificado oficial de conocimiento de este idioma… Otra ley antigallega.

Me pregunto unas cositas… Si es una misiva informativa, ¿por qué omiten la parte de la ley que enuncia que se pueden realizar pruebas en gallego?, y otra cosa, ¿dónde queda mi derecho como ciudadana a recibir atención de la Administración en uno de los idiomas oficiales de Galicia. Repito: en uno de los idiomas oficiales de Galicia?…

Pero, si las cosas no podían oler peor… El firmante de esas cartas de amor, non es otro que el director general de la Administración Local, José Norberto Uzal Tresandi, también conocido como: candidato de la Falange Española Independiente a las elecciones al Parlamento Europeo en 1994. Un fascista más en la X(J)unta…

Otro tijerazo a nuestra lengua, viene con el anteproyecto de la Ley del Comercio Interior de Galicia, que recoge la libertad absoluta en el empleo del idioma en los comercios

El perfil de derecha dura y españolista de la nueva Junta de Feijóo ya no tiene máscaras ni vergüenza… Miedo da tanto radicalismo xenófobo sin freno, que tan sólo en un año, ya tiene al gallego bien magullado. Ahora que, más miedo da el silencio informativo en estos temas. Silencio cómplice, pólvora de las ideas rancias y miserables del des-gobierno de Feijó09…

Advertisement