Arquivo da categoría: Lingua

Feijóo, un discurso memorable e… O viño?

O presidente da X(J)unta, cada vez deixa máis claro (el só), a súa verdadeira categoría; á altura do seu admirado mestre: José María Aznar.

Nesta ocasión,  probablemente baixo o influxo destas verbas máxicas que San Aznar pronunciou nunha oda ao viño: “¿Quién te ha dicho a ti, las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?”… O acólito Feijóo, déixanos abraiados, cun discurso non menos importante, nunha cea solidaria a prol das vítimas do terremoto de Haití en Boqueixón (non nun acto organizado polas xuventudes populares. Alí había organizacións e colectivos sen relación co PP)… Agora entendo os comentarios que aderezan o discurso…

Tamén o deixo transcrito (vía Galicia Confidencial).

“Boas noites a todos e a verdade é que me sinto moi orgulloso (entre o público: “cala a boca, home”) de ver o futuro de Galicia (risos no público: “cagho en dios”). E o futuro de Galicia está aquí (alguén do público: “vas bo, vas bo”)…. Se vos calades sigo falando…Gracias (Público: “que chulería”) Me dice María Meira que vos caledes un pouco que estou falando eu… Moitas gracias. De verdade que agradezo moito que vos sintades orgullosos de participar na defensa dos intereses xerais de Galicia. De ser dunha forma de pensar, de ser duns principios e duns valores que combatir. Se aquí, en vez de xente do PP, foran do BNG non serían nin peores nin mellores. Serían distintos. (entre o público: “bueno·). Se foran do PSOE, case todos eles estarían empregados nalgún choio ou nalgún ministerio (entre o público: non se ve moito pero é ghuapo”). Se nos dirixiran os nacionalistas, só poderiamos falar nunha cousa e estarían falando toda a noite mal do PP. Pero como nós non somos nin do PSOE nin nacionalistas e non falamos mal de ninguén….(Público: “non, apenas!”). Y por eso podemos hablar castellano cuando nos da la gana. Bueno, voy a ser breve porque he quedado con María Meira a partir de la una a tomar una copa…Yo voy a intentarlo. De momento me dijo que no pero lo voy intentar. (entre o público: “un sinverghuenza, é un pallaso. Había que rebentarlle a cara por dicir….). Me siento muy orgulloso de estar entre milintantes, de decir que soy del PP, que creo en la libertad y que la gente que está aquí es gente con la que me identifico, que no es dogmática, que está dispuesta a aprender todos los días y que cree en la reforma constante de la sociedad. Y después de dar todo el discurso, sé que lo que estais pensando es tomar el postre y marcharos al pabellón de ahí que va a haber música (un do público: “fala inglés, oh!”). Por lo tanto, me comprometo, si Adolfo y todo la gente que lo ayuda, el director general de Juventud, todos los concejales de Boqueixón que nos acompañan y del resto de los ayuntamientos de la zona, si organizan una fiesta de verdad, si no me mienten y me dicen que va ser una fiesta hasta las 6 de la mañana, yo me comprometo a ir a esa fiesta. Al día siguiente no puede haber ninguna agenda política. No tengo que ir a Bayona o a Orense y, al día siguiente, lo que me comprometo es a saludaros en la hora del desayuno. Y de aquí hasta que se organice la fiesta yo voy a seguir hablando con María Mera a ver si tengo alguna posibilidad. Muchas gracias.”

  :-O Así me quedei…

  Sácanse varias conclusións:

  1. As argucias sexuais do presidente (eses comentarios á tal María Mera, deberían ser estudados por algún zoólogo xa), evidencian as súas necesidades e o por qué delas… Así non obterás nada Feijóo (e moito mellor, non queremos que a especie Feijóo medre…)
  2. Feijóo “facíalle as beiras” a unha actriz galega chamada María Mera, nada en 1986… Coitada onde se foi meter…
  3. Esa insólita retranca… Ese “como somos del PP podemos hablar castellano cuando nos da la gana”, nin o gran Gila o superaría… Deixa claro que o viño do Boqueixón e moi bo!
  4. Como lles gusta deturpar o idioma aos galegófobos. Esas insufribles verbas ignorantes Orense e BaYona, feren a sensibilidade de calquera lido/a…
  5. A verdadeira conclusión é moi triste… Estas demostracións da infinita estupidez humana, deixan aínda máis claro o goberno de pailáns que temos. Estes pailáns son os que queren levarnos  á incultura e a marxinación e desaparición do que é noso: a fala e a Cultura que nos fixo ser nós… E aínda crerán que imos calar!
  Advertisement

  Feijóo Manstesoiras: a tesoirazos coa lingua

  A X(J)unta Feijóo, segue empregando as súas tesoiras corta-linguas. E a minha séguena afiando…

  A súa teima obsesiva coa fala, chega ao perigoso punto da extorsión e mesmo á ameaza. A mafia feijoista (ou feixista, como prefirades), está empregando tódalas súas armas pra aniquilar o galego. Agora é a quenda das oposicións…

  Hai uns días o deputado do BNG Bieito Lobeira, leu unha carta da X(J)unta enviada aos concellos, co obxectivo de suprimir os exames de galego nos procesos de selección de persoal… O PP escudouse na nova Lei de Función Pública, que polo visto, permite substituír a proba de galego nas oposicións por un certificado oficial de conhecemento deste idioma… Outra lei antigalega.

  Pregúntome unhas cousinhas… Se é unha misiva informativa, ¿por que omiten a parte da lei que enuncia que se poden realizar probas en galego?, e outra cousa, ¿onde queda o meu dereito coma cidadá a recibir atención da Administración nun dos idiomas oficiais da Galiza. Repito: nun dos idiomas oficiais da Galiza?…

  Mais, se as cousas non podían cheirar peor… O asinante desas cartas de amor, non é outro que o director xeral da Administración Local, José Norberto Uzal Tresandi, tamén conhecido coma: candidato da Falange Española Independiente ás eleccións ao Parlamento Europeo en 1994. Un falanxista máis na Xunta…

  Outro tesoirazo a nosa lingua, vén co anteproxecto da Lei do Comercio Interior de Galicia, que recolle a liberdade absoluta no emprego do idioma nos comercios…

  O perfil de dereita dura e espanholista da nova Junta de Feijóo xa non ten máscaras nin vergonha… Medo dá tanto radicalismo xenófobo sen freo, que tan só nun ano, xa ten ao galego ben magoado. Ora que, máis medo dá o silencio informativo nestes temas. Silencio cómplice, pólvora das ideas rancias e miserables do des-goberno de Feijó09…

  A mafia de Feijóo, xunto a Uzal e o senhor Roberto Varela ao fondo…

  …………

  La X(J)unta Feijóo, sigue empleando sus tijeras corta-lenguas. Y la mía la siguen afilando…

  Su manía obsesiva con el idioma, llega al peligroso punto de la extorsión e incluso a la ameaza. La mafia feijoista (o fascista, como prefiráis), está empleando todas sus armas para aniquilar el gallego. Ahora es el turno de las oposiciones…

  Hace unos días el diputado del BNG Bieito Lobeira, leyó una carta de la X(J)unta enviada a los ayuntamientos, con el objetivo de suprimir los exámenes de gallego en los procesos de selección de personal… El PP se escudó en la nueva Ley de Función Pública, que por lo visto, permite substituír la prueba de gallego en las oposiciones por un certificado oficial de conocimiento de este idioma… Otra ley antigallega.

  Me pregunto unas cositas… Si es una misiva informativa, ¿por qué omiten la parte de la ley que enuncia que se pueden realizar pruebas en gallego?, y otra cosa, ¿dónde queda mi derecho como ciudadana a recibir atención de la Administración en uno de los idiomas oficiales de Galicia. Repito: en uno de los idiomas oficiales de Galicia?…

  Pero, si las cosas no podían oler peor… El firmante de esas cartas de amor, non es otro que el director general de la Administración Local, José Norberto Uzal Tresandi, también conocido como: candidato de la Falange Española Independiente a las elecciones al Parlamento Europeo en 1994. Un fascista más en la X(J)unta…

  Otro tijerazo a nuestra lengua, viene con el anteproyecto de la Ley del Comercio Interior de Galicia, que recoge la libertad absoluta en el empleo del idioma en los comercios

  El perfil de derecha dura y españolista de la nueva Junta de Feijóo ya no tiene máscaras ni vergüenza… Miedo da tanto radicalismo xenófobo sin freno, que tan sólo en un año, ya tiene al gallego bien magullado. Ahora que, más miedo da el silencio informativo en estos temas. Silencio cómplice, pólvora de las ideas rancias y miserables del des-gobierno de Feijó09…

  Orgullos@s!

  Orgullos@s de ser galeg@s, de falar galego, de escribilo, de vivir na Galiza, da saudade na diáspora, do tempo, da pedra, da Arte, da terra, do mar, das verbas pasadas e das que están por vir, da gheada, do seseo, das maos e das mans, do lusismo e da RAG, da xente, dos manxares e das foliadas, dos paraísos e das costumes…

  Este sentir aféctanos a tod@s, da igual coma o expresemos ou onde esteamos. Se preto de Portugal ou de Fisterra, do Eo ou do Bierzo, ou lonxe da terra… A Cultura, a fala, o noso Patrimonio; non é unha obriga, nin un problema, é un agasallo, unha sorte e un orgullo!

  Orgullos@s do noso, orgullos@s do galego é a nova campanha da Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística). A CGENDL naceu no 2009 e está formada por profesionais do ensino, co fin de protexer e garantir o uso do galego.

  A campanha é moi boa, atinada no tempo; por suposto, na mensaxe, e no medio. Empregar a persoeiros tan actuais coma Martín Rivas ou María Castro, pero sobre todo, Luis Tosar; pra transmitir a idea (tan obvia pra nós, pero que lles custa sobremaneira entendela a outros), de que o idioma non é unha traba, é unha sorte; é un xeito acertado de que entre ben pola retina e se estableza nos miolos…

  …………

  Orgullos@s de ser galleg@s, de hablar galego, de escribirlo, de vivir en Galicia, de la morriña en la diáspora, del tempo, de la piedra, del Arte, de la tierra, del mar, de las palabras pasadas y de las que están por venir, de la gheada, del seseo, de las maos y de las mans, del lusismo y de la RAG, de la gente, de los manjares y de las fiestas, de los paraísos y de las costumbres…

  Este sentir nos afecta a tod@s, da igual como lo expresemos o donde estemos. Si cerca de Portugal o de Fisterra, del Eo o del Bierzo, o lejos de la tierra. La Cultura, el idioma, nuestro Patrimonio; non es una obligación, ni un problema, es un regalo, una suerte y un orgullo!

  Orgullos@s do noso, orgullos@s do galego es la nueva campaña de la Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización y Dinamización Lingüística). La CGENDL nació en el 2009 y está formada por profesionales de la enseñanza, con el fin de proteger y garantizar el uso del galego.

  La campaña es muy buena, acertada en el tiempo; por supuesto, en el mensaje, y en el medio. Utilizar a personajes famosos tan actuales como Martín Rivas o María Castro, pero sobre todo, Luis Tosar; para transmitir la idea (tan obvia para nosotros, pero que les cuesta muchísimo entenderla a otros), de que el idioma no es una traba, es una suerte; es una forma acertada de que entre bien por la retina y se estableza en el cerebro…

  Día das Letras Galegas: Uxío Novoneyra

  Uxío Novoneyra polo gran Xurxo Lobato (como ben se le no copyright)

  Este ano o Día das Letras Galegas (o 17 de Maio, pra descoidados…), adícaselle a Uxío Novoneyra (1930-1999). Gran poeta do Courel. O de gran poeta non son verbas aventuradas, xa que é o referente neses mesteres na Galiza da segunda metade do século XX.

  Lin un bo resumo do seu facer que me fascinou; di así: Non foi un poeta prolífico, senón que era dos que gustaba mastigar as palabras lenta e concienzudamente. Lenta e concienzudamente tamén é a maneira perfecta de ler e rumiar os seus profundos, reais e vivos poemas.

  Ten unha excelente páxina na que podedes mergullarvos na súa vida e obra.

  Eu deixo o poema Letanía de Galicia, da obra Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas (1974). Unha auténtica xoia e sorte porque tamén está sonorizado, non hai nada coma escoitar dunha forma tan apaixonada e sentida as súas palabras…

  GALICIA digo eu ún di GALICIA
  GALICIA decimos todos GALICIA
  hastr’os que calan din GALICIA
  e saben sabemos

  GALICIA da door chora á forza
  GALICIA da tristura triste á forza
  GALICIA do silencio calada á forza
  GALICIA da fame emigrante á forza
  GALICIA vendada cega á forza
  GALICIA tapeada xorda á forza
  GALICIA atrelada queda á forza

  libre pra servir libre pra servir
  libre pra non ser libre pra non ser
  libre pra morrer libre pra morrer
  libre pra fuxir libre pra fuxir

  GALICIA labrega GALICIA nosa
  GALICIA mariñeira GALICIA nosa
  GALICIA obreira GALICIA nosa
  GALICIA irmandiña
  GALICIA viva inda

  recóllote da TERRA estás mui fonda
  recóllote do PUEBLO estás n’il toda
  recóllote da HISTORIA estás borrosa

  recóllote i érgote no verbo enteiro
  no verbo verdadeiro que fala o pueblo
  recóllote pros novos que vein con forza
  pros que inda non marcou a malla d’argola
  pros que saben que ti podes ser outra cousa
  pros que saben que o home pode ser outra cousa

  sabemos que ti podes ser outra cousa
  sabemos que o home pode ser outra cousa

  …………

  Uxío Novoneyra por el gran Xurxo Lobato (como bien se lee en el ©)

  Este año el Día das Letras Galegas (el 17 de Mayo, para despistados…), se dedica a Uxío Novoneyra (1930-1999). Gran poeta de O Courel. Lo de gran poeta no son palabras aventuradas, ya que es el referente en esos menesteres en la Galicia de la segunda mitad del siglo XX.

  Leí un buen resumen de su hacer que me fascinó; dice así: No fue un poeta prolífico, sino que era de los que gustaba masticar las palabras lenta y concienzudamente. Lenta y concienzudamente también es la manera perfecta de leer y rumiar  sus profundos, reales y vivos poemas.

  Tiene una excelente página en la que podéis sumergiros en su vida y obra.

  Dejo el poema Letanía de Galicia, de la obra Os Eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas (1974). Una auténtica joya y suerte porque también está sonorizado, no hay nada como oír de una forma tan apasionada y sentida sus palabras… (Arriba)

  “55 mentiras sobre a lingua galega”

  Hoxe ás 8:30, a plataforma a prol da defensa e promoción da lingua galega ProLingua, presenta o ensaio 55 mentiras sobre a lingua galega. Será de forma simultánea en máis de medio cento de localidades, espalladas tanto na Galiza (tódalas cidades e vilas principais), coma en Espanha (Barcelona, Madrid ou Vitoria/Gasteiz, entre outras), e no estranxeiro (dende Bos Aires, pasando por Lisboa ata Nova York).

  Coa publicación deste libro, tratan de desmontar as falacias que se verteron sobre a lingua galega ao longo da historia, e que, aínda hoxe, repercuten na sociedade. O seu obxectivo, é arredar os freos que hai no caminho da necesaria normalización lingüística na nosa sociedade.

  O que máis valoro deste gran traballo, é o seu afán limpo, organizado e sen partidismos, e que só buscan o beneficio da nosa lingua: o galego.

  Aquí o listado completo dos lugares onde se vai facer a presentación.

  Vémonos nalgún deles.

  Actualización: Pra os que non puideron estar na presentación, deixo unha selección de 20 mentiras, elaborada pola profesora Pilar Ponte.

  …………

  Hoy a las 8:30, la plataforma en beneficio de la defensa y promoción de la lengua gallega ProLingua, presenta el ensayo 55 mentiras sobre a lingua galega. Será de forma simultánea en más de medio centenar de localidades, extendidas tanto en Galicia (todas las ciudades y pueblos principales), como en España (Barcelona, Madrid o Vitoria/Gasteiz, entre otras), y en el extranjero (desde Buenos Aires, pasando por Lisboa hasta Nueva York).

  Con la publicación de este libro, tratan de desmontar las falacias que se vertieron sobre la lengua gallega a lo largo de la historia, y que, aún hoy, repercuten en la sociedad. Su objectivo, es apartar los frenos que hay en el camino de la necesaria normalización lingüística en nuestra sociedad.

  Lo que más valoro de este gran trabajo, es su afán limpio, organizado y sin partidismos, y que sólo buscan el beneficio de nuestra lengua: el gallego.

  Aquí el listado completo de los lugares donde se va a llevar a cabo la presentación.

  Nos vemos en alguno de ellos.

  Actualización: Para los que no pudieron estar en la presentación, dejo una selección de 20 mentiras, elaborada por la profesora Pilar Ponte. (Arriba)

  Ferrín na RAG

  Ferrín guiando ao pobo galego (que me perdoe Delacroix… E Ferrín)

  Dende o pasado 23 de xaneiro, temos oficialmente novo presidente na RAG (Real Academia Galega), e non é outro que o gran Xosé Luis Méndez Ferrín. Xa se sabía de antemán, porque foi o único candidato que se presentou; e realmente, o único que o podería ser, nestes tempos de plurilingüismo, inmersións e ataques varios á Cultura.

  Desta maneira, señor Ferrín, acollémolo cos brazos abertos, coa esperanza intacta, e con maiores folgos se cadra, tralas súas primeiras palabras no novo cargo, asegurando unha defensa férrea do galego, e dándolle continuidade (continuísmo, é o resumo nas súas palabras, do seu mandato), ao documento Unha lingua para todos (publicado pola RAG o 17 de maio de 2009), no que se explica a postura da entidade: arredar a lingua galega da controversia partidaria, o impulso do multilingüísmo, a reafirmación e desenvolvemento do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, e o compromiso de impulsar unha cooficialidade simétrica na que todos os cidadáns tenhan dereitos e deberes co castelán e co galego. Que ben soa todo iso!

  A RAG xa tachou o decretazo de inaceptable, e Ferrín tamén deixou clara a postura nada máis chegar: estamos en contra deste decreto radical porque somos conservadores

  E non está  só neste caminho en lexítima defensa do galego e da Cultura, somos moitos os que temos que recorrelo, pero non ven mal un bo voceiro. E tan bo é, que a dereita máis rancia, embusteira e ignorante deste país, xa ven de tentar meter a súa sucia man, na reputación do escritor, faltándolle ao respecto coas súas mentiras. A el e á intelixencia de todos nós.

  Un exemplo, é o artigo da Libertad Digital (xa sei que vindo deste lugar non se pode agardar outra cousa), titulado así: Un independentista próximo a Batasuna, nuevo presidente de la Real Academia Gallega. E quedaron tan anchos! Xa sabemos que se non pensamos coma eles somos uns etarras! Advirto que o texto enteiro pode provocar acedía estomacal ou botar unhas boas gargalladas.

  Debido a súa ideoloxía de esquerda independentista quiso deixar claro: Non venho aquí a facer política senón galeguismo, e que a minha posición política e ética de moitos anos, de servir no que poida a Galicia e a algo tan valioso como o seu idioma… Que así sexa.

  Cando a Cultura se desfaga do lastre da política, aprenderemos a gozala e a valorar o que temos.

  …………

  Foto de familia da RAG, con Ferrín abaixo no centro

  Desde el pasado 23 de enero, tenemos oficialmente nuevo presidente en la RAG (Real Academia Galega), y non es otro que el gran Xosé Luis Méndez Ferrín. Ya se sabía de antemano, porque fue el único candidato que se presentó; y realmente, el único que lo podría ser, en estos tiempos de plurilingüismo, inmersiones y ataques varios a la Cultura.

  De esta manera, señor Ferrín, lo acogemos con los brazos abiertos, con la esperanza intacta, y con mayores fuerzas si cabe, tras sus primeras palabras en nuevo cargo, asegurando una defensa férrea del gallego, y dándole continuidad (continuísmo, es el resumen en sus palabras, de su mandato), al documento Unha lingua para todos (Una lengua para todos, publicado por la RAG el 17 de mayo de 2009), en el que se explica la postura de la entidad: separar la lengua gallega de la controversia partidaria, el impulso del multilingüísmo, la reafirmación y desarrollo del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, y el compromiso de impulsar una cooficialidad simétrica en la que todos los cidadanos tengan derechos y deberes con el castellano y con el gallego. ¡Qué bien suena todo eso!

  La RAG ya tachó el decretazo de inaceptable, y Ferrín también dejó clara su postura nada más llegar: estamos en contra de este decreto radical porque somos conservadores

  Y no está solo en este camino en legítima defensa del gallego y de la Cultura, somos muchos los que tenemos que recorrerlo, pero no viene mal un buen portavoz. Y tan bueno es, que la derecha más rancia, embustera y ignorante de este país, ya intenta meter su sucia mano, en la reputación del escritor, faltándole al respeto con sus mentiras. A él y a la inteligencia de todos nosotros.

  Un ejemplo, es el artículo de la Libertad Digital (ya sé que viniendo de este lugar no se puede esperar otra cosa), titulado así: Un independentista próximo a Batasuna, nuevo presidente de la Real Academia Gallega. Y quedaron tan anchos! Ya sabemos que si no pensamos como ellos somos unos etarras! Advierto que el texto entero puede provocar acidez estomacal o echar unas buenas carcajadas.

  Debido a su ideología de izquierda independentista quiso dejar claro: No vengo aquí a hacer política sino galleguismo,y que mi posición política y ética de muchos años, de servir en lo que pueda a Galicia y a algo tan valioso como su idioma… Que así sea.

  Cuando la Cultura se deshaga del lastre de la política, aprenderemos a gozarla y a valorar lo que tenemos.

  Queremos Galego!

  Brétema, bico, parrulo, bágoa, avelaíña, pomba, meniño, fervenza, caxato, panxoliña, berce, axóuxere, orballo, ar, xanela, aperta, labrego, fermoso, vagalume, lambiscada, enxebre, saudade, quérote, ledicia, bolboreta, colo, celme, arume, silandeira… Hai un tempo, por medio dun xornal, buscábanse as palabras máis fermosas do noso idioma. Procura absurda ao meu ver, xa que non atopo verbas galegas que non o sexan.

  O pasado 21 de xaneiro, decenas de miles de concienciados coa Lingua, coa Cultura, alzaron a súa voz polo dereito a vivir en galego.

  Dereito, outra palabra tan fermosa coma maltratada. É dicir, saímos pra protexer os nosos dereitos. A nosa lingua, que coma galegos nos pertence, nos fai e nos enche.

  Obriga, esta tamén me gusta. Obrigación dos gobernos, sexan das cores que sexan, de respectar ao pobo que representan, de respectar a normalización lingüística, a Carta Europea das Linguas e o Estatuto de Autonomía. ¿Un goberno está por enriba deses nosos dereitos fundamentais?

  Respecto, esta só perde a súa beleza se a menosprezan. Respecto a nosa Historia, ás nosas Voces pasadas, as nosas tradicións, aos nosos avós, aos nosos fillos. ¿A arrogancia e prepotencia deste des-goberno tenta poder con todo iso?

  Brétema, bico, parrulo, bágoa, avelaíña, pomba, meniño, fervenza, caxato, panxoliña, berce, axóuxere, orballo, ar, xanela, aperta, labrego, fermoso, vagalume, lambiscada, enxebre, saudade, quérote, ledicia, bolboreta, colo, celme, arume, silandeira… Hace un tiempo, por medio de un periódico, se buscaban las palabras más hermosas de nuestro idioma. Búsqueda absurda a mi parecer, ya que no encuentro palabras gallegas que no lo sean.

  El pasado 21 de enero, decenas de miles de concienciados con la Lengua, con la Cultura, alzaron su voz por el derecho a vivir en gallego.

  Derecho (Dereito, otra palabra tan hermosa como maltratada). Es decir, salimos para proteger nuestros derechos. Nuestra lengua, que como gallegos nos pertenece, nos hace y nos llena.

  Obligación (Obriga, esta también me gusta). Obligación de los gobiernos, sean de los colores que sean, de respetar al pueblo que representan, de respetar la normalización lingüística, la Carta Europea de las Lenguas y el Estatuto de Autonomía. ¿Un gobierno está por encima de estos nuestros derechos fundamentales?

  Respeto (Respecto, esta sólo pierde su belleza si la menosprecian). Respeto a nuestra Historia, a nuestras Voces pasadas, a nuestras tradiciones, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. ¿La arrogancia y prepotencia de este des-gobierno intenta poder con todo eso?

  O BNG tamén corrompe o idioma

  É unha vergonha. Non se pode cualificar doutra maneira esta guía dos despropósitos. Trátase do xeito que os concellos de Cangas, Moanha e Bueu (concellos gobernados polo BNG), tenhen de lanzar unha campanha de promoción do turismo: editando 3.000 guías desatinadas! Que só se poden explicar dende a ignorancia e o desdén…

  Tal catalogación á mencionada guía, vén polo atropelo á toponimia e mesmo á RAG. Xa que, como se pode apreciar na foto, aparece unha Península DEL Morrazo (o DEL é moi empregado), un BaYona, e inclusive, un incorrecto San Xenxo (confeso que é moito máis acertado co insufrible sanjenjo, mais…). Por outra parte, publicarase só en castelán…

  Con todo isto asáltanme moitas dúbidas…

  1. Como pode ser que o Bloque promova unha guía sen versión en galego? Non imos turistas galegos O Morrazo? Non son os responsables de protexer e promover o galego?? Non me doería tanto que só fora en castelán se polo menos estivera ben feita…
  2. Quen é o autor de tal cousa? E por extensión, quen ten tal ignorancia do lugar? É que a mandaron facer en MadriD?
  3. Non houbo ninguén nas tres concellerías que tivera tempo ou un pouco de interese pra revisala? Se o fixeron, dálles igual??
  4. Se me pregunta algún turista extraviado e lle falo de O Morrazo, BaIona, Sanxenxo e Rías Baixas, entenderame?
  5. Cando deixarán de deturpar a nosa toponimia?? De mudarlle o verdadeiro nome aos concellos??
  6. O seguinte paso do BNG é darlle a man a Gloria Lago e a súa Galicia Bilingüe??

  Coido que esta guía nunca chegue as nosas mans, por respecto e sentido común.

  …………

  Es una vergüenza. No se puede calificar de otra manera esta guía de los despropósitos. Se trata del modo que los ayuntamientos de Cangas, Moaña y Bueu (ayuntamientos gobernados por el BNG), tienen de lanzar una campaña de promoción del turismo: editando 3.000 guías desatinadas! Que sólo se pueden explicar desde la ignorancia y la indiferencia…

  Tal catalogación a la mencionada guía, viene por el atropello a la toponimia e incluso a la RAG. Ya que, como se puede apreciar en la foto, aparece una Península DEL Morrazo (el DEL es muy empleado), un BaYona, e inclusive, un incorrecto San Xenxo (confieso que es mucho más acertado que el insufrible sanjenjo, pero…). Por otra parte, se publicará sólo en castellano…

  Con todo esto me asaltan muchas dudas…

  1. ¿Cómo puede ser que el Bloque promueva una guía sin versión en gallego? ¿No vamos turistas gallegos a O Morrazo? ¿No son los responsables de proteger y promover el gallego?? No me dolería tanto que sólo fuera en castellano si por lo menos estuviera bien hecha…
  2. ¿Quién es el autor de tal cosa? Y por extensión, ¿quién tiene tal ignorancia del lugar? ¿Es que la mandaron hacer en MadriD?
  3. ¿No hubo nadie en los tres ayuntamientos que tuviera tiempo o un pouco de interés para revisarla? Si lo hicieron, ¿les da igual??
  4. Si me pregunta algún turista extraviado y le hablo de O Morrazo, BaIona, Sanxenxo y Rías Baixas, ¿me entenderá?
  5. ¿Cuándo dejarán de distorsionar nuestra toponimia?? ¿De cambiarle el verdadero nombre a los municipios??
  6. ¿El siguiente paso del BNG es darle la mano a Gloria Lago y a su Galicia Bilingüe??

  Espero que esta guía nunca llegue a nuestras manos, por respeto y sentido común.

  Razóns pra non ver nunca Telecinco

  Pra non ver nunca Tele5 sobran as razóns. É o paradigma do depósito de lixo no que se converteu a TV. Horas e horas de programación pra queimar os miolos. ¡Pasen e vexan o gran circo dos despropósitos! Mais… pra guindalo sintonizador TDT pola fiestra neste intre vouvos dar só dúas razóns:

  • O menosprezo á cultura galega mostrado nun dos seus programas estrela (Tú sí que vales), por parte do xurado, ao considerar a actuación das Tarambainas (pandereteiras), só válida pra festas e romarías, e non pra estar en tan prestixiosa canle (non acontece o mesmo co flamenco, claro, iso si que é a Cultura que nos representa a todas/os). O que máis me amola non son as verbas de Loles León (a súa capacidade intelectual quizá non dea pra máis), senón a multitude de xente que se nutre do que sae da caixa tonta, e que non ten máis opinión, nin por suposto cultura, que a que obtén cun mando a distancia. Medo…

  • O dito anteriormente nom me sorprende, tras conhecer que Telecinco adheriuse ao Manifesto pola lingua común. Lémbrovos que neste manifesto pídese ao parlamento espanhol que elabore unha normativa pra fixar que o castelán sexa a lingua oficial de todo o territorio e a única que poida ser utilizada polos seus cidadáns.  Máis medo… ¡¡¡EspaÑa Una, Grande y Libre!!!

  ¿Non se dan conta que aínda que só existira o esperanto non nos entenderíamos tampouco? ¿Que a única maneira de que non se derrube a Torre de Babel é o respecto?

  Esta noite ás 12 convocouse un apagón xeneralizado de Telecinco… Eu xa non tenho tal preocupación, porque nin sintonizada está no TDT, e non me perdo NADA.

  …………

  Para no ver nunca Tele5 sobran las razones. Es el paradigma del depósito de basura en el que se convertió la TV. Horas y horas de programación para quemar neuronas. ¡Pasen y vean el gran circo de los despropósitos! Pero… para tirar el sintonizador TDT por la ventana en este mismo momento os voy a dar sólo dos razones:

  • El menosprecio a la cultura gallega mostrado en uno de sus programas estrella (Tú sí que vales), por parte del jurado, al considerar la actuación de las Tarambainas (pandereteras), sólo válida para fiestas y romerías, y no para estar en tan prestigioso canal (no ocurre lo mismo con el flamenco, claro, eso sí que es la Cultura que nos representa a todas/os). Lo que más me molesta no son las palabras de Loles León (su capacidad intelectual quizá no de para más), sino la multitud de gente que se nutre de lo que sale de la caja tonta, y que no tiene más opinión, ni por supuesto cultura, que la que obtiene co un mando a distancia. Miedo…
  • Lo dicho anteriormente no me sorprende, tras conocer que Telecinco se adhirió al Manifiesto por la lengua común. Os recuerdo que en este manifiesto se pide al parlamento español que elabore una normativa para fijar que el castellano sea la lengua oficial de todo el territorio y la única que pueda ser utilizada por sus cidadanos. Más miedo… ¡¡¡EspaÑa Una, Grande y Libre!!!

  ¿No se dan cuenta que aunque sólo existiera el esperanto no nos entenderíamos tampoco? ¿Qué la única manera de que no se derrumbe la Torre de Babel es el respeto?

  Esta noche a las 12 se convocó un apagón generalizado de Telecinco… Yo ya no tengo tal preocupación, porque ni sintonizada está en el TDT, y no me pierdo NADA.

  Zas! En toda a boca dos galegófobos II

  Outra patada no cu a des-política lingüística da actual X(J)unta de Galiza.

  Desta volta a razoable e ata demorada reprimenda, ven dende Bruselas. Concretamente do Comité do Estado español do EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages) Axencia Europea pra as Linguas Minorizadas), que pedirá á X(J)unta que ponha fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego, e ameaza coa denuncia internacional.

  Deixo o texto do EBLUL e a información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

  TEXTO DA RESOLUCIÓN DO EBLUL:

  O Comité do Estado espanhol do EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Axencia Europea das Linguas Minorizadas), reunido en Barcelona o 26 de novembro de 2009, ACORDA dirixirse á Xunta de Galiza pra lle trasladar as seguintes solicitudes:

  • Animamos o Goberno galego a que desenvolva unha política lingüística de promoción e extensión social da lingua propia de Galiza, pondo fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego nos diferentes ámbitos.
  • Informamos á Xunta de Galiza de que as medidas adoptadas contra a lingua galega desde o pasado mes de abril supoñen unha vulneración de tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos subscritos polo Estado español, como o Pacto internacional de dereitos civís e políticos ou a Carta europea de linguas rexionais ou minoritarias.

  Neste sentido, resulta de especial gravidade que o Goberno galego non tivese en conta o   último informe que o Comité de Expertos do Consello de Europa emitiu hai apenas uns meses sobre a situación lingüística de Galiza. Non é só que non se puxese en marcha ningunha das medidas recomendadas para dar cumprimento á Carta europea, senón que se desmantelaron algúns dos proxectos máis aplaudidos polo Consello de Europa, como as Galescolas, que era a única rede de ensino infantil que contemplaba con normalidade o uso do galego en cancións e xogos.

  • Se a Xunta continuar coa súa política de desprotección dos dereitos da comunidade lingüística galega e de incumprimento dos tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos, desde o Comité de Estado do EBLUL trasladaremos esta situación aos diferentes foros internacionais en que se encontra presente.

  …………

  Otra patada en el culo a la des-política lingüística de la actual Junta de Galicia.

  Esta vez la razonable y hasta demorada reprimenda, viene desde Bruselas. Concretamente del Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages), que pedirá a la Junta que ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego, y amenaza con la denuncia internacional. Agencia Europea para las Lenguas Minorizadas

  Dejo el texto del EBLUL y la información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

  TEXTO DE LA RESOLUCIÓN DEL EBLUL:

  El Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Agencia Europea de las Lenguas Minorizadas), reunido en Barcelona el 26 de noviembre de 2009, ACUERDA dirigirse a la Xunta de Galicia para trasladarle las siguintes solicitudes:

  • Animamos al Gobierno gallego a que desenvuelva una política lingüística de promoción y extensión social de la lengua propia de Galicia, poniedo fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego en los diferentes ámbitos.
  • Informamos a la Xunta de Galicia de que las medidas adoptadas contra la lengua gallega desde el pasado mes de abril suponen una vulneración de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos subscritos por el Estado español, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o la Carta Europea de Lenguas Regionales o minoritarias.

  En este sentido, resulta de especial gravedad que el Gobierno gallego no tuviese en cuenta el último informe que el Comité de Expertos del Consejo de Europa emitió hace apenas unos meses sobre la situación lingüística de Galicia. No es sólo que no se pusiese en marcha ninguna de las medidas recomendadas para cumplir la Carta europea, sino que se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consejo de Europa, como las Galescolas, que era la única red de enseñanza infantil que contemplaba con normalidad el uso del gallego en canciones y juegos.

  • Si la Xunta continuara con su política de desprotección de los derechos de la comunidad lingüística gallega y de incumplimento de los tratados internacionaless sobre derechos lingüísticos, desde el Comité de Estado del EBLUL trasladaremos esta situación a los diferentes foros internacionales en que se encuentra presente.