Arquivo por etiquetas: Cultura

A TVG da INcultura

Miserable, ruín e extremadamente anoxante: a TVG suprime os seus programas culturais. Mellor dito, ao novo goberno da X(J)unta, sóbranlle os programas que falen sobre Galiza e a nosa Cultura. E non elixiron mellor data que o Nadal, pra agasallarnos con semellante nova.

Que pretenden Feijóo e os seus acólitos (ir)responsábeis da TVG, privándonos dos medios pra obter e espallar a nosa Cultura? Porán no seu lugar ao Gayoso co seu micro enfeitiza-borregos-votantes-do-PP pegado a súa boca? O XENOCIDIO CULTURAL GALEGO por parte da nova X(J)unta non se detén…

O primeiro prexudicado é Miraxes. Pra min, o mellor programa desta canle. Isto é o que se di  na propia web da TVG:

Miraxes é un espazo para a cultura, un ben específico rico e variado que posúe a comunidade… Ofrece unha ampla visión da nosa cultura e das correntes máis anovadoras, con entrevistas aos seus protagonistas e mostras dos seus traballos. Trátanse temas como as novas tecnoloxías, o feminismo, a xeración da República, o medio natural, a cultura gai, a lusofonía ou a nova música galega. O obxectivo do espazo é abrirlles as portas da televisión pública de Galicia a todas as ideas e creacións...

Non hai máis que dicir… Pregúntome cal dos temas tratados lle amolaba máis a X(J)unta. O vindeiro 20 de decembro terá lugar a súa última emisión.

Hai un grupo de apoio no Facebook: Contra a supresión de Miraxes na TVG.

Os outros dous son Onda Curta e Libro Aberto. O primeiro contribuía ao audiovisual galego ata economicamente, xa que amosaba os traballos dos cineastas galegos (en especial dos novos valores), e recibían un pago pola emisión. O 14 de decembro será o último programa. Libro Aberto traía as novidades editoriais galegas, e segundo a web da TVG: contribúe ao fomento da lectura e apoia o traballo dos escritores. Desaparecerá da grella televisiva o 15 de decembro.

O 14, 15 e 20 de decembro días de loito pra Cultura Galega.

A resposta da TVG a este atropelo á cultura, e por UN programa na súa segunda canle (G2), chamado Zig-Zag, que será un compendio dos tres anteriores… Parece que pra estes irresponsábeis (por chamalos dalgunha maneira), o saber si que ocupa lugar… e tempo! E é ben pouco…

…………

¿Volverá la gaviota al logo de la TVG?

Miserable, ruín y extremadamente irritante: la TVG suprime sus programas culturales. Mejor dicho, al nuevo gobierno de la Junta, le sobran los programas que hablen sobre Galicia y nuestra Cultura. Y no eligieron mejor fecha que la Navidad, para regalarnos semejante noticia.

Qué pretenden Feijóo y sus acólitos (ir)responsables de la TVG, pivándonos de los medios para obtener y difundir nuestra Cultura? Pondrán en su lugar al Gayoso con su micro hechiza-borregos-votantes-del-PP pegado a su boca? El GENOCIDIO CULTURAL GALLEGO por parte de la nueva Junta no se detiene…

El primer damnificado es Miraxes. Para mi, el mejor programa de este canal. Esto es lo que se dice en la propia web de la TVG:

Miraxes es un espacio para la cultura, un bien específico rico y variado que posee la comunidad… Ofrece una amplia visión de nuestra cultura y de las corrientes más innovadoras, con entrevistas a sus protagonistas y muestras de sus trabajos. Se tratan temas como las nuevas tecnologías, el feminismo, la República, el medio natural, la cultura gay, la lusofonía o la nueva música gallega. El objetivo del espacio es abrirles las puertas de la televisión pública de Galicia a todas las ideas y creaciones

Me pregunto cuál de esos temas tratados será el que más le moleste a la nueva Junta… No hay más que decir… El próximo 20 de diciembre tendrá lugar su última emisión.

Hay un grupo de apoyo en el Facebook: Contra la supresión de Miraxes en la TVG.

Los otros dos son Onda Curta y Libro Aberto. El primero contribuye al audiovisual gallego hasta económicamente, ya que muestra los trabajos de los cineastas gallegos (en especial de los nuevos valores), y recibían un pago por la emisión. El 14 de diciembre será el último programa. Libro Aberto trae las novedades editoriales gallegas, e según la web de la TVG: contribuye al fomento de la lectura y apoya el trabajo de los escritores. Desaparecerá de la parrilla televisiva el 15 de diciembre.

El 14, 15 y 20 de diciembre días de luto para la Cultura Gallega.

La respuesta de la TVG a este atropello a la cultura, es poner UN programa en su segundo canal (G2), llamado Zig-Zag, que será un compendio de los tres anteriores… Parece que para estos irresponsables (por llamarlos de alguna manera), el saber sí que ocupa lugar… y tiempo! Y es bien poco…

Advertisement

A INcultura da Xunta I

Antía Moure, Otro diciembre 2007, fotografía dixital sobre aluminio

A ese lugar desolador, baleiro e miserable, chamado INcultura, é onde nos leva a nova X(J)unta deste país. X(J)unta á que lle dan arrepíos só con ver dúas palabras: Cultura Galega, e que trata por tódolos medios de acabar con ela (e xa non digamos, se a esas dúas as acompanha Nacional). Os mesmos arrepíos que sinto eu cada vez que atopo sinais desta realidade:

  • A X(J)unta suprimiu os Premios Nacionais da Cultura Galega (por certo, foron lixeiros en borrar a páxina oficial), porque seica custan unha fortuna… Coitados Premios por tal nome: Nacionais, Cultura e Galega!! Nados xa coa letra escarlata que presaxiaba a súa desaparición… E que dicir do seu fin: distinguir ás persoas ou colectivos que tenhan destacado no enriquecemento da cultura galega, pero que clase de dexenerados son os que fan tal cousa!! Mira que tentar enriquecer a cultura galega… Foron por exemplo, esta xente (premiados na primeira e única ocasión que tiveron lugar): Margarita Ledo, Francisco Leiro, Manuel Gallego Jorreto, o Museo do Pobo Galego, Xosé Luís Méndez Ferrín, Francisco Díaz-Fierros, a Remodelación urbana de Pontevedra, Mercedes Peón, o Laboratorio de Formas e Manuel Lourenzo… 10 nomes que se poden definir nunha soa palabra: CULTURA.
  • O sector escénico deste país tivo que chegar case á súplica para que a X(J)unta saldara a súa débeda en axudas (cuantificada nun millón de euros). Cartos que, falando na práctica, suponhen moitos postos de traballo. O desbloqueo ás axudas non foi suficiente, xa que o actual DESgoberno tirou polo chan moitas delas (como por exemplo, a do Festival CatroPezas do Teatro Ensalle de Vigo, que por sorte, non deixaron de facer).
  • A tesoira afiada da X(J)unta chegou á Radio Galega. Así, tras levarse por diante a Xurxo Souto, voz e estilo inconfundible de Aberto por reformas; chegou o momento do Diario Cultural. A nova dirección da Radio Galega (imposta por FeijóO’O9), decidiu prescindir da sección de opinión deste espazo por, claro que si, motivos económicos… Queren calarnos, pero non o van a acadar.
  • E que dicir da nosa fala, da nosa canle, pola que facemos, damos e obtemos CULTURA… A obsesión da nova X(J)unta co galego xa non ten nome, nin pés, e por suposto, nin cabeza…

X(J)unta só preocupada pola construción (o de facer unha Galiza de asfalto merecerá moitos post), e o turismo. Os dous piares da economía deste país!! ¿¿Onde queda a Cultura, o I+D, a industria propia…??

Outra cousa que me chama a atención, é que se Feijó’o nos goberna a tódolos e tódalas galegos/as, ¿por que non se nós ten en conta ós que defendemos un dereito fundamental coma a CULTURA? Non interesa…

A política da INcultura, que nos empuxa a ser autodidactas, ou a acabar con tal despropósito chamado Goberno de FeijóO’O9…

Remato aquí antes de que me estoupe o fígado, pero para a nosa desgracia, aínda hai moitas cousas que denunciar…

…………

Antía Moure, Siempre, 2005, fotografía digital

A ese lugar desolador, vacío y miserable, llamado INcultura, es donde nos lleva la nueva X(J)unta de este país. X(J)unta a la que le dan escalofríos sólo con ver dos palabras: Cultura Gallega, y que trata por todos los medios acabar con ella (y ya no digamos, si a esas dos las acompaña Nacional). Los mismos escalofríos que siento yo cada vez que encuentro señales de esta realidad:

  • La Junta suprimió los Premios Nacionais da Cultura Galega (por cierto, fueron rápidos en borrar la página oficial), porque parece que cuestan una fortuna… Pobres Premios por tal nombre: Nacionais, Cultura y Gallega!! Nacidos ya con la letra escarlata personas o colectivos que destacaran en el enriquecimiento de la cultura gallega, pero que clase de degenerados son los que hacen tal cosa!! Mira que intentar enriquecer la cultura gallega… Fueron por ejemplo, esta gente (premiados en la que presagiaba su desaparición… Y que decir de su fin: distinguir a las primera y única ocasión que tuvieron lugar): Margarita Ledo, Francisco Leiro, Manuel Gallego Jorreto, el Museo do Pobo Galego, Xosé Luís Méndez Ferrín, Francisco Díaz-Fierros, la Remodelación urbana de Pontevedra, Mercedes Peón, el Laboratorio de Formas y Manuel Lourenzo… 10 nombres que se pueden definir en una sola palabra: CULTURA.
  • El sector escénico de este país tuvo que llegar casi a la súplica para que la X(J)unta saldara su deuda en ayudas (cuantificada en un millón de euros). Dinero que, hablando en la práctica, suponen muchos puestos de trabajo. El desbloqueo a las ayudas no fue suficiente, ya que el actual DESgobierno tiró por el suelo muchas de ellas (como por ejemplo, la del Festival CatroPezas del Teatro Ensalle de Vigo, que por suerte, lo hicieron igual).
  • La tijera afilada de la X(J)unta llegó a la Radio Galega. Así, tras llevarse por delante a Xurxo Souto, voz y estilo inconfundible de Aberto por reformas; llegó el momento del Diario Cultural. La nueva dirección de la Radio Galega (impuesta por FeijóO’O9), decidió prescindir de la sección de opinión de este espacio por, claro que sí, motivos económicos… Quieren callarnos, pero no lo van a lograr.
  • Y que decir de nuestro idioma, de nuestro canal, por el que hacemos, damos y obtenemos CULTURA… La obsesión enfermiza de la nueva X(J)unta con el gallego ya no tiene nombre, ni pies, y por supuesto, ni cabeza…

X(J)unta sólo preocupada por la construcción (lo de hacer una Galicia de asfalto merecerá muchos post), y el turismo. ¡¡Los dos pilares de la economía de este país!! ¿¿Dónde queda la Cultura, el I+D, la industria propia…??

Otra cosa que me llama la atención, es que si Feijó’o nos gobierna a todos y todas los/as gallegos/as, ¿por qué no tiene en cuenta a los que defendemos un derecho fundamental como la CULTURA? No interesa…

La política de la INcultura, que nos empuja a ser autodidactas, o a acabar con tal despropósito llamado Gobierno de FeijóO’O9…

Termino aquí antes de que me explote el hígado, pero para nuestra desgracia, aún hay muchas cosas que denunciar…

O mundo NetLabel: cultura ceibe

Colaboración entre dous artistas: un ilustrador colombiando, Omar Alonso, que creou imaxes animadas para a música dun artista do colectivo netlabel Miga, Intelec.


Nun mundo tan pechado, e na meirande parte das ocasións movido por interese (especulativa ou por afinidade), como é o da ARTE; unha gran fiestra aberta, a un mundo todavía maior, ó que nos leva a Net. No que poderemos mergullarnos libremente na CULTURA (dúas verbas que sempre deberían ir xuntas: ceibe e cultura), nas creacións de artistas dixitais: accións multimedia, sen fronteiras e que nos cheguen a TODOS.

Filosofía da Cultura NetLabel; denominación (netlabel=MP3 label/web label), que naceu ligada as discográficas que distribuían a música en formato dixital a través da rede (Wikipedia sic).

Pero non só é música, a ela únese o video, nacendo a denominación de video-jockeys. Os artistas do video e da música xúntanse pra agasallarnos verdadeiras obras de arte.

Hai moitas páxinas web adicadas ó netlabel: Netlabels & News (en castelán, boa selección de discos), Netlabels.org (en inglés, ofrece moita música e organizada por categorías) ….. Aconsello que vos perdades polo Google coa busca netlabel.

Pero pra min a mellor páxina netlabel é a do Colectivo Miga, a mellor música, videocreacións, toda a información ….. Pra perderse nela e non voltar!!

……………..

En un mundo tan cerrado, y en la mayor parte de las ocasiones movido por interés (especulativo o por afinidad), como es el del ARTE; una gran ventana abierta, a un mundo todavía mayor, al que nos lleva la Net. En el que podremos sumergirnos libremente en la CULTURA (dos palabras que siempre deberían ir unidas: libre y cultura), en las creaciones de artistas digitales: acciones multimedia, sin fronteras y que nos lleguen a TODOS.

Filosofía de la Cultura NetLabel; denominación (netlabel=MP3 label/web label), que nació ligada a las discográficas que distribuían la música en formato digital a través de la red (Wikipedia sic).

Pero no sólo es música, a ella se une el video, naciendo la denominación de video-jockeys. Los artistas del video y de la música se juntan para regalarnos verdaderas obras de arte.

Hay muchas páginas dedicadas al netlabel: Netlabels & News (en castellano, buena selección de discos), Netlabels.org (en inglés, ofrece mucha música y organizada por categorías) …… Recomiendo que os perdáis por el Google con la búsqueda netlabel.

Pero para mi, sin duda, la mejor página netlabel es la del Colectivo Miga, la mejor música, videocreaciones, toda la información …… Para perderse en ella y no volver!!

Video-ataque á Alhambra en Granada. Obra de dous video-jockeys do colectivo Miga, que consistíu na proxección de imaxes de video en tempo real sobre o edificio monumental da Alhambra. Máis info.

Video-ataque a la Alhambra en Granada. Obra de dos video-jockeys del colectivo Miga, consistente en proyectar imágenes de video en tiempo real sobre el edificio monumental de la Alhambra. Más info.