Arquivo por etiquetas: Lingua

Orgullos@s!

Orgullos@s de ser galeg@s, de falar galego, de escribilo, de vivir na Galiza, da saudade na diáspora, do tempo, da pedra, da Arte, da terra, do mar, das verbas pasadas e das que están por vir, da gheada, do seseo, das maos e das mans, do lusismo e da RAG, da xente, dos manxares e das foliadas, dos paraísos e das costumes…

Este sentir aféctanos a tod@s, da igual coma o expresemos ou onde esteamos. Se preto de Portugal ou de Fisterra, do Eo ou do Bierzo, ou lonxe da terra… A Cultura, a fala, o noso Patrimonio; non é unha obriga, nin un problema, é un agasallo, unha sorte e un orgullo!

Orgullos@s do noso, orgullos@s do galego é a nova campanha da Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística). A CGENDL naceu no 2009 e está formada por profesionais do ensino, co fin de protexer e garantir o uso do galego.

A campanha é moi boa, atinada no tempo; por suposto, na mensaxe, e no medio. Empregar a persoeiros tan actuais coma Martín Rivas ou María Castro, pero sobre todo, Luis Tosar; pra transmitir a idea (tan obvia pra nós, pero que lles custa sobremaneira entendela a outros), de que o idioma non é unha traba, é unha sorte; é un xeito acertado de que entre ben pola retina e se estableza nos miolos…

…………

Orgullos@s de ser galleg@s, de hablar galego, de escribirlo, de vivir en Galicia, de la morriña en la diáspora, del tempo, de la piedra, del Arte, de la tierra, del mar, de las palabras pasadas y de las que están por venir, de la gheada, del seseo, de las maos y de las mans, del lusismo y de la RAG, de la gente, de los manjares y de las fiestas, de los paraísos y de las costumbres…

Este sentir nos afecta a tod@s, da igual como lo expresemos o donde estemos. Si cerca de Portugal o de Fisterra, del Eo o del Bierzo, o lejos de la tierra. La Cultura, el idioma, nuestro Patrimonio; non es una obligación, ni un problema, es un regalo, una suerte y un orgullo!

Orgullos@s do noso, orgullos@s do galego es la nueva campaña de la Coordinadora Galega de ENDL (Equipos de Normalización y Dinamización Lingüística). La CGENDL nació en el 2009 y está formada por profesionales de la enseñanza, con el fin de proteger y garantizar el uso del galego.

La campaña es muy buena, acertada en el tiempo; por supuesto, en el mensaje, y en el medio. Utilizar a personajes famosos tan actuales como Martín Rivas o María Castro, pero sobre todo, Luis Tosar; para transmitir la idea (tan obvia para nosotros, pero que les cuesta muchísimo entenderla a otros), de que el idioma no es una traba, es una suerte; es una forma acertada de que entre bien por la retina y se estableza en el cerebro…

Zas! En toda a boca dos galegófobos II

Outra patada no cu a des-política lingüística da actual X(J)unta de Galiza.

Desta volta a razoable e ata demorada reprimenda, ven dende Bruselas. Concretamente do Comité do Estado español do EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages) Axencia Europea pra as Linguas Minorizadas), que pedirá á X(J)unta que ponha fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego, e ameaza coa denuncia internacional.

Deixo o texto do EBLUL e a información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

TEXTO DA RESOLUCIÓN DO EBLUL:

O Comité do Estado espanhol do EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Axencia Europea das Linguas Minorizadas), reunido en Barcelona o 26 de novembro de 2009, ACORDA dirixirse á Xunta de Galiza pra lle trasladar as seguintes solicitudes:

  • Animamos o Goberno galego a que desenvolva unha política lingüística de promoción e extensión social da lingua propia de Galiza, pondo fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego nos diferentes ámbitos.
  • Informamos á Xunta de Galiza de que as medidas adoptadas contra a lingua galega desde o pasado mes de abril supoñen unha vulneración de tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos subscritos polo Estado español, como o Pacto internacional de dereitos civís e políticos ou a Carta europea de linguas rexionais ou minoritarias.

Neste sentido, resulta de especial gravidade que o Goberno galego non tivese en conta o   último informe que o Comité de Expertos do Consello de Europa emitiu hai apenas uns meses sobre a situación lingüística de Galiza. Non é só que non se puxese en marcha ningunha das medidas recomendadas para dar cumprimento á Carta europea, senón que se desmantelaron algúns dos proxectos máis aplaudidos polo Consello de Europa, como as Galescolas, que era a única rede de ensino infantil que contemplaba con normalidade o uso do galego en cancións e xogos.

  • Se a Xunta continuar coa súa política de desprotección dos dereitos da comunidade lingüística galega e de incumprimento dos tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos, desde o Comité de Estado do EBLUL trasladaremos esta situación aos diferentes foros internacionais en que se encontra presente.

…………

Otra patada en el culo a la des-política lingüística de la actual Junta de Galicia.

Esta vez la razonable y hasta demorada reprimenda, viene desde Bruselas. Concretamente del Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages), que pedirá a la Junta que ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego, y amenaza con la denuncia internacional. Agencia Europea para las Lenguas Minorizadas

Dejo el texto del EBLUL y la información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN DEL EBLUL:

El Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Agencia Europea de las Lenguas Minorizadas), reunido en Barcelona el 26 de noviembre de 2009, ACUERDA dirigirse a la Xunta de Galicia para trasladarle las siguintes solicitudes:

  • Animamos al Gobierno gallego a que desenvuelva una política lingüística de promoción y extensión social de la lengua propia de Galicia, poniedo fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego en los diferentes ámbitos.
  • Informamos a la Xunta de Galicia de que las medidas adoptadas contra la lengua gallega desde el pasado mes de abril suponen una vulneración de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos subscritos por el Estado español, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o la Carta Europea de Lenguas Regionales o minoritarias.

En este sentido, resulta de especial gravedad que el Gobierno gallego no tuviese en cuenta el último informe que el Comité de Expertos del Consejo de Europa emitió hace apenas unos meses sobre la situación lingüística de Galicia. No es sólo que no se pusiese en marcha ninguna de las medidas recomendadas para cumplir la Carta europea, sino que se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consejo de Europa, como las Galescolas, que era la única red de enseñanza infantil que contemplaba con normalidad el uso del gallego en canciones y juegos.

  • Si la Xunta continuara con su política de desprotección de los derechos de la comunidad lingüística gallega y de incumplimento de los tratados internacionaless sobre derechos lingüísticos, desde el Comité de Estado del EBLUL trasladaremos esta situación a los diferentes foros internacionales en que se encuentra presente.