Arquivo por etiquetas: Xunta

Zas! En toda a boca dos galegófobos II

Outra patada no cu a des-política lingüística da actual X(J)unta de Galiza.

Desta volta a razoable e ata demorada reprimenda, ven dende Bruselas. Concretamente do Comité do Estado español do EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages) Axencia Europea pra as Linguas Minorizadas), que pedirá á X(J)unta que ponha fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego, e ameaza coa denuncia internacional.

Deixo o texto do EBLUL e a información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

TEXTO DA RESOLUCIÓN DO EBLUL:

O Comité do Estado espanhol do EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Axencia Europea das Linguas Minorizadas), reunido en Barcelona o 26 de novembro de 2009, ACORDA dirixirse á Xunta de Galiza pra lle trasladar as seguintes solicitudes:

 • Animamos o Goberno galego a que desenvolva unha política lingüística de promoción e extensión social da lingua propia de Galiza, pondo fin ás iniciativas que tomou nos últimos meses en contra do idioma galego nos diferentes ámbitos.
 • Informamos á Xunta de Galiza de que as medidas adoptadas contra a lingua galega desde o pasado mes de abril supoñen unha vulneración de tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos subscritos polo Estado español, como o Pacto internacional de dereitos civís e políticos ou a Carta europea de linguas rexionais ou minoritarias.

Neste sentido, resulta de especial gravidade que o Goberno galego non tivese en conta o   último informe que o Comité de Expertos do Consello de Europa emitiu hai apenas uns meses sobre a situación lingüística de Galiza. Non é só que non se puxese en marcha ningunha das medidas recomendadas para dar cumprimento á Carta europea, senón que se desmantelaron algúns dos proxectos máis aplaudidos polo Consello de Europa, como as Galescolas, que era a única rede de ensino infantil que contemplaba con normalidade o uso do galego en cancións e xogos.

 • Se a Xunta continuar coa súa política de desprotección dos dereitos da comunidade lingüística galega e de incumprimento dos tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos, desde o Comité de Estado do EBLUL trasladaremos esta situación aos diferentes foros internacionais en que se encontra presente.

…………

Otra patada en el culo a la des-política lingüística de la actual Junta de Galicia.

Esta vez la razonable y hasta demorada reprimenda, viene desde Bruselas. Concretamente del Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser-Ussed Lenguages), que pedirá a la Junta que ponga fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego, y amenaza con la denuncia internacional. Agencia Europea para las Lenguas Minorizadas

Dejo el texto del EBLUL y la información íntegra de A Mesa pola Normalización Lingüística.

TEXTO DE LA RESOLUCIÓN DEL EBLUL:

El Comité del Estado español del EBLUL (European Bureau for Lesser Ussed Lenguages – Agencia Europea de las Lenguas Minorizadas), reunido en Barcelona el 26 de noviembre de 2009, ACUERDA dirigirse a la Xunta de Galicia para trasladarle las siguintes solicitudes:

 • Animamos al Gobierno gallego a que desenvuelva una política lingüística de promoción y extensión social de la lengua propia de Galicia, poniedo fin a las iniciativas que tomó en los últimos meses en contra del idioma gallego en los diferentes ámbitos.
 • Informamos a la Xunta de Galicia de que las medidas adoptadas contra la lengua gallega desde el pasado mes de abril suponen una vulneración de tratados internacionales sobre derechos lingüísticos subscritos por el Estado español, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos o la Carta Europea de Lenguas Regionales o minoritarias.

En este sentido, resulta de especial gravedad que el Gobierno gallego no tuviese en cuenta el último informe que el Comité de Expertos del Consejo de Europa emitió hace apenas unos meses sobre la situación lingüística de Galicia. No es sólo que no se pusiese en marcha ninguna de las medidas recomendadas para cumplir la Carta europea, sino que se desmantelaron algunos de los proyectos más aplaudidos por el Consejo de Europa, como las Galescolas, que era la única red de enseñanza infantil que contemplaba con normalidad el uso del gallego en canciones y juegos.

 • Si la Xunta continuara con su política de desprotección de los derechos de la comunidad lingüística gallega y de incumplimento de los tratados internacionaless sobre derechos lingüísticos, desde el Comité de Estado del EBLUL trasladaremos esta situación a los diferentes foros internacionales en que se encuentra presente.

A INcultura da Xunta I

Antía Moure, Otro diciembre 2007, fotografía dixital sobre aluminio

A ese lugar desolador, baleiro e miserable, chamado INcultura, é onde nos leva a nova X(J)unta deste país. X(J)unta á que lle dan arrepíos só con ver dúas palabras: Cultura Galega, e que trata por tódolos medios de acabar con ela (e xa non digamos, se a esas dúas as acompanha Nacional). Os mesmos arrepíos que sinto eu cada vez que atopo sinais desta realidade:

 • A X(J)unta suprimiu os Premios Nacionais da Cultura Galega (por certo, foron lixeiros en borrar a páxina oficial), porque seica custan unha fortuna… Coitados Premios por tal nome: Nacionais, Cultura e Galega!! Nados xa coa letra escarlata que presaxiaba a súa desaparición… E que dicir do seu fin: distinguir ás persoas ou colectivos que tenhan destacado no enriquecemento da cultura galega, pero que clase de dexenerados son os que fan tal cousa!! Mira que tentar enriquecer a cultura galega… Foron por exemplo, esta xente (premiados na primeira e única ocasión que tiveron lugar): Margarita Ledo, Francisco Leiro, Manuel Gallego Jorreto, o Museo do Pobo Galego, Xosé Luís Méndez Ferrín, Francisco Díaz-Fierros, a Remodelación urbana de Pontevedra, Mercedes Peón, o Laboratorio de Formas e Manuel Lourenzo… 10 nomes que se poden definir nunha soa palabra: CULTURA.
 • O sector escénico deste país tivo que chegar case á súplica para que a X(J)unta saldara a súa débeda en axudas (cuantificada nun millón de euros). Cartos que, falando na práctica, suponhen moitos postos de traballo. O desbloqueo ás axudas non foi suficiente, xa que o actual DESgoberno tirou polo chan moitas delas (como por exemplo, a do Festival CatroPezas do Teatro Ensalle de Vigo, que por sorte, non deixaron de facer).
 • A tesoira afiada da X(J)unta chegou á Radio Galega. Así, tras levarse por diante a Xurxo Souto, voz e estilo inconfundible de Aberto por reformas; chegou o momento do Diario Cultural. A nova dirección da Radio Galega (imposta por FeijóO’O9), decidiu prescindir da sección de opinión deste espazo por, claro que si, motivos económicos… Queren calarnos, pero non o van a acadar.
 • E que dicir da nosa fala, da nosa canle, pola que facemos, damos e obtemos CULTURA… A obsesión da nova X(J)unta co galego xa non ten nome, nin pés, e por suposto, nin cabeza…

X(J)unta só preocupada pola construción (o de facer unha Galiza de asfalto merecerá moitos post), e o turismo. Os dous piares da economía deste país!! ¿¿Onde queda a Cultura, o I+D, a industria propia…??

Outra cousa que me chama a atención, é que se Feijó’o nos goberna a tódolos e tódalas galegos/as, ¿por que non se nós ten en conta ós que defendemos un dereito fundamental coma a CULTURA? Non interesa…

A política da INcultura, que nos empuxa a ser autodidactas, ou a acabar con tal despropósito chamado Goberno de FeijóO’O9…

Remato aquí antes de que me estoupe o fígado, pero para a nosa desgracia, aínda hai moitas cousas que denunciar…

…………

Antía Moure, Siempre, 2005, fotografía digital

A ese lugar desolador, vacío y miserable, llamado INcultura, es donde nos lleva la nueva X(J)unta de este país. X(J)unta a la que le dan escalofríos sólo con ver dos palabras: Cultura Gallega, y que trata por todos los medios acabar con ella (y ya no digamos, si a esas dos las acompaña Nacional). Los mismos escalofríos que siento yo cada vez que encuentro señales de esta realidad:

 • La Junta suprimió los Premios Nacionais da Cultura Galega (por cierto, fueron rápidos en borrar la página oficial), porque parece que cuestan una fortuna… Pobres Premios por tal nombre: Nacionais, Cultura y Gallega!! Nacidos ya con la letra escarlata personas o colectivos que destacaran en el enriquecimiento de la cultura gallega, pero que clase de degenerados son los que hacen tal cosa!! Mira que intentar enriquecer la cultura gallega… Fueron por ejemplo, esta gente (premiados en la que presagiaba su desaparición… Y que decir de su fin: distinguir a las primera y única ocasión que tuvieron lugar): Margarita Ledo, Francisco Leiro, Manuel Gallego Jorreto, el Museo do Pobo Galego, Xosé Luís Méndez Ferrín, Francisco Díaz-Fierros, la Remodelación urbana de Pontevedra, Mercedes Peón, el Laboratorio de Formas y Manuel Lourenzo… 10 nombres que se pueden definir en una sola palabra: CULTURA.
 • El sector escénico de este país tuvo que llegar casi a la súplica para que la X(J)unta saldara su deuda en ayudas (cuantificada en un millón de euros). Dinero que, hablando en la práctica, suponen muchos puestos de trabajo. El desbloqueo a las ayudas no fue suficiente, ya que el actual DESgobierno tiró por el suelo muchas de ellas (como por ejemplo, la del Festival CatroPezas del Teatro Ensalle de Vigo, que por suerte, lo hicieron igual).
 • La tijera afilada de la X(J)unta llegó a la Radio Galega. Así, tras llevarse por delante a Xurxo Souto, voz y estilo inconfundible de Aberto por reformas; llegó el momento del Diario Cultural. La nueva dirección de la Radio Galega (impuesta por FeijóO’O9), decidió prescindir de la sección de opinión de este espacio por, claro que sí, motivos económicos… Quieren callarnos, pero no lo van a lograr.
 • Y que decir de nuestro idioma, de nuestro canal, por el que hacemos, damos y obtenemos CULTURA… La obsesión enfermiza de la nueva X(J)unta con el gallego ya no tiene nombre, ni pies, y por supuesto, ni cabeza…

X(J)unta sólo preocupada por la construcción (lo de hacer una Galicia de asfalto merecerá muchos post), y el turismo. ¡¡Los dos pilares de la economía de este país!! ¿¿Dónde queda la Cultura, el I+D, la industria propia…??

Otra cosa que me llama la atención, es que si Feijó’o nos gobierna a todos y todas los/as gallegos/as, ¿por qué no tiene en cuenta a los que defendemos un derecho fundamental como la CULTURA? No interesa…

La política de la INcultura, que nos empuja a ser autodidactas, o a acabar con tal despropósito llamado Gobierno de FeijóO’O9…

Termino aquí antes de que me explote el hígado, pero para nuestra desgracia, aún hay muchas cosas que denunciar…